Te"ana

Apngaon da'yu iibba eten ayangan.com. Mattig an nan AYANGAN an tribu ya diday do'do'ol an grupo an wadada hinan himpulut ohan Municipyo hitud ifugao, ya hinan udum an provincia ya tun region tu'u ya nan udum an region. Eten site di pangadalan ya pannigan tu'u hinan udum an cultura, tradisyon ya nan udum an kimmulug.